Na blog

Koľko nás bude stáť kataster a čo vybavíme aj na pošte

Ako všetci dobre vieme, nič nie je v dnešnej dobe zadarmo. Keď sa rozhodneme „hýbať“ s nehnuteľnosťami, určite nás to bude čo-to stáť. Od 01.01.2015 prešlo Slovensko na tzv. e-kolky, elektronické kolky, ktoré sú koniec koncov aj tak vytlačené. K týmto e-kolkom sa dostaneme na každom katastri v kolkomate. Priblížme si teda, aké poplatky nás čakajú.

Základné informácie z katastra nehnuteľností (ďalej KN)

 • Vydanie výpisu z KN (List vlastníctva)

8,- €                                     

 • Kópia katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu A3, A4

8,- €

 • Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej identifikácie
  parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy

8,- €

 • Kópia originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov

8,- €

Pozn.: Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu uvedených listín 3 €.

Vklad do KN

 • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t. j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Správa katastra by o urýchlenom návrhu mala rozhodnúť do 30 od doručenia návrhu

66,- €

 • urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t. j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Správa katastra by o urýchlenom návrhu mala rozhodnúť do 15 od doručenia návrhu

266,- €

Pozn.: Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov (napr. darovacia zmluva súčasťou ktorej je zriadenie vecného bremena – práva doživotného užívania) poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.

 

Ostatné informácie z KN

 • vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel

8,- €

 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia

3,- €

 • poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia

17,- €

 • poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia

7,- €

 • overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií

27,- €

 • overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu

7,- €

 • vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4

8,- €

Pozn.: Správne poplatky sa uhrádzajú v kolkoch. Kolky je možné kúpiť na pošte, príp. v automatoch na katastri (kt. nie vždy fungujú).

 

Služby na pošte (e.so – služby štátu na pošte)

Výpis z listu vlastníctva na právne účely (LV)

8,- € (Suma sa vyberá za každých aj začatých 20 parciel, stavieb, alebo nebytových priestorov. Slovenská pošta a. s., vyberá správny poplatok vo forme zálohy. V prípade, ak vydaniu výpisu budú brániť zákonné prekážky, záloha bude vrátená)

Druhé ďalšie vyhotovenie Výpisu z LV na základe jednej žiadosti

2,- € (Služba je závislá od poskytnutia služby Výpis z listu vlastníctva na právne účely a je ju možné poskytnúť iba pri vyžiadaní viac ako jedného rovnopisu výpisu z LV na právne účely na základe jednej žiadosti. Suma sa vyberá za každých aj začatých 20 parciel, stavieb, alebo nebytových priestorov.)

Poplatky zdroj: Internet

Foto zdroj: cas.sk, posta.sk

Koľko stojí môj byt
Získajte bezplatné profesionálne ohodnotenie Vašej nehnuteľnosti

Chcem zdarma cenovú analýzu

B.S.B.A. Matej Kucharič

Pôsobím v realitnom biznise od roku 2006. Začínal som ako realitný agent, v súčasnosti vediem tím MAGNUM Real. Rád prinášam a zavádzam novinky do portfólia našich realitných služieb. Som fanúšik a rekreačný hráč beach-volejbalu.

Diskusia

Pridaj komentár

Podobné články autora

Ako nájsť najlepšieho realitného makléra v Bratislave: Kľúčové faktory pri výbere profesionála

Prečítať článok

3 tipy ako zvýšiť hodnotu vašej nehnuteľnosti

Prečítať článok