Domov

OCHRANA SÚKROMIA

Spoločnosť:

MAGNUM Real INVEST s.r.o.

sídlo: Plynárenská 3/A, 821 09  Bratislava

IČO: 36 833 975

DIČ: 20224444094

IČ DPH: SK20224444094

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 47939/B

Kontakt: 0910 36 00 35

Email: info@magnumreal.sk

(ďalej len „Spoločnosť“)

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnené niektorých zákonov.

Informácie poskytované v súvislosti so spracovaním osobných údajov Spoločnosťou:

Prevádzkovateľom informačných systémov je Spoločnosť (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom webového portálu www.magnumreal.sk, na ktorých je zverejnená ponuka realít a služieb, a prostredníctvom ktorých môže klient kontaktovať Prevádzkovateľa alebo uzavrieť dohodu o odoberaní aktuálnych informácií prostredníctvom emailu (napríklad službou Magnum trezor).

Sprostredkovateľom informačných systémov Prevádzkovateľa je Spoločnosť.

Dotknutou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorá dobrovoľne poskytne svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach www.magnumreal.sk (ďalej len „Dotknutá osoba“).

Prevádzkovateľ týmto poskytuje Dotknutej osobe informácie a poučenie o základných právach, ktoré súvisia so spracúvaním poskytnutých osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z.z.“).

Osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté Prevádzkovateľovi v rozsahu: titul, meno, priezvisko,              e-mailová adresa, telefonický kontakt budú v zmysle ust. §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. spracovávané v informačnom systéme na účel plnenia predmetu Dohody uzavretej medzi Prevádzkovateľom ako Sprostredkovateľom a dotknutou osobou, nakoľko ich spracúvanie je nevyhnutné na jej plnenie. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť povinnosti Sprostredkovateľa, ktoré mu z Dohody vyplývajú. Právnym základom spracúvania Vašich údajov bude uzavretá Dohoda.

V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od Sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa. Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. má Sprostredkovateľ povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

V závislosti na Vašich potrebách a v súvislosti s naplnením cieľov Dohody môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napr.:

 • advokátovi za účelom prípravy a posúdenia zmluvnej dokumentácie (napríklad na prípravu kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní a podo), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy,
 • notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo banke za účelom prípravy vinkulácie,
 • znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť,
 • finančnému sprostredkovateľovi za účelom sprostredkovania úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti alebo
 • inej realitnej kancelárii, ktorá zastupuje záujmy druhej zmluvnej strany v obchodnom vzťahu,
 • príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru) pri podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností,
 • vypracovanie Záznamu o obhliadke – právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny a nerušený výkon našej podnikateľskej činnosti, ktorú by sme nemohli vykonávať v prípade, ak by ste ohľadom kúpy, resp. nájmu nehnuteľnosti komunikovali s vlastníkom bez našej účasti napriek tomu, že Vám bola predmetná nehnuteľnosť predstavená našou Spoločnosťou,
 • spracúvanie osobných údajov za účelom realizácie inzercie cez internetové realitné portály v realitných CRM softvéroch, t.j. ponuka nehnuteľností za účelom ich predaja, resp. prenájmu tretej osobe,
 • vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr,
 • evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch Prevádzkovateľa.

Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov (napr. zákon č. 297/2008 Z. z. vyžaduje uchovanie dokumentácie po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi Vami a Spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a Spoločnosťou v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti vy sme Vám nemohli sprostredkúvať nami ponúkané realitné služby. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu realitných služieb, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako by mala byť.

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom (sprostredkovateľom), ktorými sú najmä záujemcovia o predaj/kúpu/nájom nehnuteľností, audítori, právni poradcovia, notári, znalci a odhadcovia hodnoty nehnuteľností, daňoví, účtovní a finanční sprostredkovatelia, banky, poisťovne, osoby vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre Prevádzkovateľa, za účelom inzercie a v prípade Vašich nehnuteľností tiež prevádzkovatelia internetových realitných portálov v realitných CRM softvéroch, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

Máte právo:

–    na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,

–    požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,

–    získať svoje osobné údaje, ktoré ste Sprostredkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, avšak iba v prípade, ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami,

–    požadovať obmedzenie spracúvania Sprostredkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Sprostredkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,

–    požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,

–    podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Rozsah služieb poskytovaných Sprostredkovateľom:

 • prieskum trhu a dohľadanie nehnuteľností podľa požiadaviek Záujemcu,
 • asistencia pri komunikácií s predávajúcimi / prenajímateľmi (vyžiadanie ďalších informácií o nehnuteľnosti, dojednanie termínov obhliadok a ostatných organizačných vecí),
 • asistencia pri komunikácií s predávajúcimi / prenajímateľmi (vyžiadanie ďalších informácií o nehnuteľnosti, dojednanie termínov obhliadok a ostatných organizačných vecí),
 • obhliadky nehnuteľnosti,
 • asistencia pri preskúmaní stavu nehnuteľnosti,
 • asistencia pri vybavovaní úveru,
 • asistencia pri zjednávaní nižšej ceny,
 • asistencia pri úkonoch spojených s rezerváciou nehnuteľnosti,
 • asistencia pri úkonoch spojených s podpisom kúpnej zmluvy (banka, notár) alebo nájomnej zmluvy,
 • asistencia pri úkonoch spojených so zápisom na katastri,
 • asistencia pri protokolárnom odovzdaní Nehnuteľnosti.

Na základe oprávneného záujmu Sprostredkovateľa môžu byť Vaše kontaktné osobné údaje spracúvané Sprostredkovateľom na účely priameho marketingu (napr. na zasielanie elektronického newslettera). Voči tomuto spracúvaniu máte možnosť kedykoľvek podať námietku, čo spôsobí, že osobné údaje sa už nemôžu na také účely ďalej spracúvať. Ak už teraz viete, že nemáte záujem o takéto spracovanie, môže ho vyznačiť nižšie:

☐     Nemám záujem o zasielanie newslettera a spracovanie údajov na marketingové účely.